निश्चयाचा महामेरु


निश्चयाचा महामेरु | बहुत जनंसी आधारू |
अखंड स्थितीचा निर्धारू | श्रीमंत योगी ||
नरपती हयपती गजपती | गडपती भूपती जळपती |
पुरंदाराणी शक्ति | पृष्ठाभागी ||
यशवंत किर्तिवंत | सामर्थ्यावंत वरदवंत |
पुण्यवंत नितीवंत | जाणता राजा ||
आचारशील विचारशील | दानशील धर्मशील |
सर्वज्ञपणे सुशील | सकळा ठाई ||
धीर उदार गंभीर | शुर क्रियेसी तत्पर |
सावधपणे न्रुपवर | तुच्छ केले ||
देवधर्म गोब्राम्हण | करावया संरक्षण |
ह्रुदयस्थ झाला | नारायण प्रेरणा केली ||
या भुमंडळाचे ठाई | धर्मरक्षी ऐसा नाही ||
महाराष्ट्र धर्म राहिला काही | तुम्हा कारणे ||
कित्येका दुष्ट | संहारिला कित्येकासी धाक सुटला |
कित्येकास आश्रय जहाला| शिवकल्याणराजा ||

- समर्थ रामदास

No comments:

Post a Comment